Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Všeobecné  ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvných vzťahov, založených kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo, v ktorých na jednej strane vystupuje QEX, a.s., so sídlom Brnianska 2525, 911 05 Trenčín, IČO: 00587257, IČ DPH: SK2020383013, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 8/R,  ako predávajúci alebo zhotoviteľ (ďalej: „QEX“) a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ (ďalej: „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“ ) a ktorých predmetom je dodanie výrobkov alebo služieb (ďalej spolu ako: „tovar“). Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou platia tieto podmienky.
 2. Podľa ustanovení týchto podmienok sa spravujú aj právne vzťahy uzavreté medzi QEX na jednej strane a zákazníkom na druhej strane, pokiaľ je takýto právny vzťah založený objednávkou zákazníka, potvrdenou QEX. Potvrdenie objednávky je oprávnená uskutočniť osoba, ktorej bola objednávka zaslaná. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou objednávkou potvrdenou QEX, platia tieto podmienky.
 3. Zákazník má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany QEX a to bez sankcií. V prípade stornovania objednávky potvrdenej QEX, je zákazník povinný uhradiť QEX škodu vzniknutú takýmto stornovaním objednávky, ako aj ušlý zisk. QEX je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť:
  ak je zákazník nedostupný alebo nečinný,alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena tovaru u jeho dodávateľa a zákazník nesúhlasí s iným plnením
  ak zákazník už uhradil cenu za tovar alebo jeho časť, QEX vráti uhradenú sumu v prospech zákazníka do 15 dní odo dňa, kedy mu zákazník oznámil, že nesúhlasí s náhradným plnením.
 4. Pokiaľ bude právny vzťah medzi QEX a zákazníkom založený kúpnou zmluvou, zmluvou o dielo /viď bod 1./, alebo objednávkou zákazníka, potvrdenou QEX, /viď bod 2./, QEX bude dodávať a zákazník odoberať tovar na základe ponuky QEX, uskutočnenej priamo, alebo sprostredkovane treťou osobou.
 5. Tieto podmienky sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy, týkajúce sa nájmu reklamných plôch. Uvedené zmluvné vzťahy sú upravené samostatnými podmienkami, ktorých znenie je uverejnené na webovej stránke www.qex.sk .
 6. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, sú tieto podmienky záväzné pre obidve zmluvné strany, s čím zmluvné strany vyjadrujú svoj súhlas.

Spôsob dodania a storno podmienky

 • Pokiaľ je právny vzťah medzi QEX a zákazníkom založený na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, spravuje sa  dodanie tovaru ustanoveniami príslušnej zmluvy. Pokiaľ nie sú v zmluve uvedené ustanovenia o spôsobe dodania, alebo je právny vzťah medzi QEX a zákazníkom založený na základe objednávky zákazníka, potvrdenej QEX, spravuje sa spôsob dodania tovaru týmito podmienkami.
 • Objednávky zákazníka môžu byť – najmä vzhľadom k možnostiam QEX – nepotvrdené QEX. QEX je oprávnený navrhnúť zákazníkovi iný spôsob vybavenia jeho objednávky a to pokiaľ sa týka druhu a množstva tovaru, ceny, miesta a termínu dodávky, ako aj iných vecí.
 • Zákazník si tovar odoberie na svoje náklady na adrese, uvedenej v zmluve, alebo na adrese, uvedenej v potvrdenej objednávke – toto neplatí, pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú inak. Odber tovaru vykoná zákazník na základe písomnej, alebo elektronickej výzvy QEX.  Ak QEX písomne súhlasil s iným miestom dodávky, QEX dodá tovar na toto miesto a to – pokiaľ sa QEX a zákazník nedohodnú inak – na náklady zákazníka. Po dobu meškania s odberom tovaru zaplatí zákazník v prospech QEX ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov čiastku vo výške 5% z hodnoty neodobraného tovaru a to za každý, aj začatý mesiac meškania.
 • Tovar môže byť zo strany QEX dodaný zákazníkovi aj odovzdaním tovaru verejnému prepravcovi a to najneskôr v deň, ktorý je dohodnutý ako deň dodania tovaru. V prípade meškania s dodaním tovaru, dodávaného takýmto spôsobom, nesie QEX za takéto meškanie  zodpovednosť iba vtedy, ak sa preukáže jeho hrubá nedbanlivosť pri odovzdaní predmetného tovaru verejnému prepravcovi. V žiadnom prípade však QEX neponesie zodpovednosť za meškanie spôsobené skutočnosťami, ktoré nemohol pri vynaložení rozumnej starostlivosti ovplyvniť. Takýmito skutočnosťami sú napr. zásah vyššej moci /vis maior/, zdržanie pri colnej kontrole, technické a logistické problémy pri preprave, štrajk zamestnancov prepravcu a pod. QEX nenesie akúkoľvek zodpovednosť ani za konanie alebo opomenutie tretích osôb – uvedené sa netýka tých tretích osôb, prostredníctvom ktorých QEX plní svoj záväzok.
 • Delené dodávky sú prípustné. Ak je dohodnuté, že tovar bude dodávaný po častiach, tak meškanie na strane QEX, pokiaľ sa týka časti dodávky alebo časti tovaru v zmysle týchto podmienok, neoprávňuje kupujúceho k tomu, aby odstúpil od zmluvy, alebo potvrdenej objednávky.
 • Ak nie je dohodnuté inak, platnosť písomne vyhotovenej ponuky QEX trvá sedem kalendárnych dní od dňa jej vystavenia. V prípade cenovej ponuky v inej peňažnej mene ako euro, platia prepočtové koeficienty denného kurzového lístka ECB, platné v deň odovzdania ponuky zákazníkovi. Pri ponukách s dlhodobým plnením má QEX právo zmeny prepočtových koeficientov. V prípade neakceptácie tejto zmeny zákazníkom stráca ponuka svoju platnosť.
 • Podklady priložené k ponukám, ktoré nie sú zo strany QEX priamo označené ako záväzné, majú iba informatívnu a nezáväznú funkciu.
 • Dohovory, alebo potvrdenia uskutočnené v akejkoľvek forme nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok, písomných zmlúv, alebo potvrdených objednávok sú pre QEX záväzné iba vtedy, ak boli vykonané štatutárnym orgánom QEX, alebo na základe plnej moci vystavenej štatutárnym orgánom QEX.
 • Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym alebo inštalačným návodom, môže vykonať montáž alebo inštaláciu vykonať výlučne odborný servis – pri nedodržaní uvedenej podmienky sa prípadná reklamácia spojená s neodbornou montážou alebo inštaláciou nebude brať v úvahu. Tu uvedené ustanovenie neplatí pri tovare, ktorý nevyžaduje montáž alebo inštaláciu.
 • Osobitné ustanovenia pre zmluvy na dodanie tovaru prostredníctvom e-shop:
  QEX má právo rozhodnúť, či tovar doručí zákazníkovi svojimi zamestnancami alebo prostredníctvom tretích osôb: prepravnou spoločnosťou, kuriérom alebo poštou. Pri dodaní tovaru prostredníctvom tretích osôb budú zákazníkovi účtované náklady podľa cenníkov predmetných tretích osôb, príp. podľa aktuálneho cenníka dostupného na stránke www.qex.sk.
  Na e-shop platia v primeranej miere ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej: „zákon o ochrane spotrebiteľa“), pojednávajúce o zmluvách uzavretých elektronickými prostriedkami.
  Zákazník vystavením objednávky výslovne potvrdzuje, že QEX si voči nemu splnil riadne svoju povinnosť poskytnúť informácie v zmysle ustanovenia § 3 zákona o ochrane spotrebiteľov a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
  Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho):
  V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je prílohou č. 1 k týmto podmienkam, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou č. 2 k týmto podmienkam. Ak sa zákazník rozhodne  odstúpiť od zmluvy je treba dodržať aj nižšieuvedené podmienky:
  kontaktovať QEX, Brnianska 2525, 911 05 Trenčín písomnou formou s uvedením rozhodnutia o odstúpení od zmluvy a uvedením čísla objednávky, dátumu kúpy a číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí, prípadne požiadavkou na výmenu tovaru za iný.
  po doručení a prevzatí tovaru zákazníkom, zaslať tovar spät doporučene (nie na dobierku) spolu s rozhodnutím o odstúpení od zmluvy, dokladom o kúpe a prevzatí na adresu QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05  Trenčín, pričom:
 • tovar musí byť v pôvodnom obale
 • tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.)

V prípade nedodržania vyššieuvedených podmienok je QEX oprávnený:
účtovať úhradu za zníženie hodnoty tovaru  ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a poplatok za uvedenie tovaru do predaja schopného stavu, pričom súčet úhrady za zníženie hodnoty tovaru a poplatku za uvedenie tovaru do predaja schopného stavu nesmie prekročiť výšku 30% ceny tovaru, alebo
neakceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar vrátiť na náklady odosielajúceho späť.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru QEX peniaze za tovar zašle prevodom na účet, alebo adresu zákazníka a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom vrátení tovaru na adresu QEX.

V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovať prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, QEX si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha alebo celá suma mu bude vrátená bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu qex@qex.sk alebo osobne na prevádzke predávajúceho,

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).

O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Platobné  podmienky a vrátenie platieb

 1. Tovar je fakturovaný zo strany QEX za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy, alebo potvrdenia objednávky podľa platného cenníka QEX (ďalej: „kúpna cena“). Dodaný tovar môže  byť vymenený iba v prípade, ak má skryté vady, o ktorých QEX ani zákazník v dobe dodania tovaru nevedeli a to podľa ďalších ustanovení týchto podmienok.
 2. Kúpna cena za tovar je splatná pri dodaní tovaru v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet QEX s dobou splatnosti, vystavenou na faktúre QEX, alebo platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej (alebo „pro-forma“) faktúry alebo prostredníctvom push platby na základe platobného linku zaslaného elektronicky zákazníkovi . V prípade pre platbu vopred platí, že dodanie tovaru zákazníkovi sa uskutoční až po tom, čo bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet QEX, alebo uhradená v hotovosti oproti potvrdeniu QEX.
 3. V prípade meškania zákazníka s úhradou platby faktúry o viac ako sedem kalendárnych dní, je QEX oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre QEX prijateľná; ak už bol tovar dodaný, je QEX oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho zákazníkovi opätovne až po zaplatení celej kúpnej ceny. Ustanovenie bodu 6. tohto článku nie je týmto dotknuté.
 4. Iný spôsob úhrady, než je uvedené v čl. III., bod 2 nemá za následok ani zmenu ani nováciu platobných podmienok QEX. Platby v hotovosti nezakladajú právo k žiadnej inej zrážke alebo zľave, než aká bola vopred dohodnutá.
 5. Ak je, s výnimkou ustanovení vyššieuvedených a vzhľadom k poskytnutým zárukám, kúpna cena za tovar platená v splátkach, skutočnosť nezaplatenia jednej stanovenej splátky má za následok stratu výhody splátok a okamžitú splatnosť celej kúpnej ceny. Okrem toho je QEX oprávnený pozastaviť platenie svojich vlastných záväzkov voči zákazníkovi a to až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok a dodávať tovar následne iba na základe platby v hotovosti.
 6. Nezaplatenie kúpnej ceny zákazníkom v stanovenej lehote má za následok oprávnenie QEX požadovať od zákazníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň meškania, s čím zákazník výslovne súhlasí.
 7. Prípadné zľavy poskytnuté na základe obchodnej politiky QEX prislúchajú zákazníkovi iba v prípade, že splatné pohľadávky QEX ku dňu poskytnutia takýchto zliav boli zo strany zákazníka uspokojené.
 8. Pokiaľ si dodanie výrobku vyžaduje službu zo strany QEX (napr. inštalačný servis) a táto služba nie je zahrnutá v cene dodaného výrobku, je QEX oprávnený fakturovať takúto službu v hodinových sadzbách podľa aktuálneho cenníka. QEX je oprávnený fakturovať v hodinových sadzbách podľa aktuálneho cenníka aj iné služby (napr. iný ako inštalačný servis), ako aj prípadnú prepravu svojich zamestnancov na výkon služby v prospech zákazníka, pokiaľ cena za takéto služby a prepravu nebola zmluvnými stranami vopred dohodnutá inak.
 9. Podkladom pre úhradu kúpnej ceny tovaru je faktúra. Splatnosť faktúry je – pokiaľ na faktúre nie je vyznačené inak – 14 dní odo dňa jej doručenia. V prípade sporu sa má za to, že faktúra bola doručená 3. deň odo dňa jej odoslania. Náležitosti faktúry sú o.i.: číslo faktúry, názov, sídlo, identifikačné čísla zákazníka a údaje o jeho registrácii, ďalej názov, sídlo, identifikačné čísla a údaje o registrácii QEX, označenie tovaru, deň plnenia (čiastočného plnenia), deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené, cena za jednotku množstva, celková fakturovaná čiastka a náležitosti DPH. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v objednávke, ako aj jeho identifikačných údajov v kúpnej zmluve, alebo v zmluve o dielo. Zákazník preto nie je pri zachovaní súladu údajov medzi zmluvou alebo objednávkou a faktúrou, čo do ceny, množstva, kvality a ním poskytnutých identifikačných údajov oprávnený tovar odmietnuť alebo akokoľvek podmieniť uhradenie vystavenej faktúry.

Čiastky, ktoré QEX dlží zákazníkovi a naopak môžu byť vzájomne započítané.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

Prechod vlastníctva, výhrada vlastníctva

 1. K prechodu vlastníctva dôjde až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a všetkého jej príslušenstva zákazníkom, vrátane prípadných úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Za deň platby sa rozumie deň pripísania na účet QEX, alebo deň úhrady pri platbe v hotovosti. Zákazník nemá právo s tovarom vo vlastníctve predávajúceho nakladať za účelom jeho ďalšieho prevodu, alebo užitia, bez písomného predchádzajúceho súhlasu QEX.
 2. Je zakázané poškodzovať alebo upravovať, a to buď úplne alebo čiastočne, značky, čísla a symboly, vyznačené na tovare,  predávať ďalej tento tovar, ktorý by bol takto poškodený, alebo upravený.

Prevzatie tovaru, prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, je QEX oprávnený, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy a nevyžaduje náhradu škody z oneskoreného prevzatia, odstúpiť od zmluvy, predať tovar inde a vyžadovať od zákazníka náhradu škody za straty takto vzniknuté, alebo – a to podľa svojho vlastného uváženia – nechať tento tovar uskladniť na nebezpečie a náklady zákazníka vo svojom vlastnom sklade, alebo vo verejnom sklade.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody prechádza  na zákazníka tiež odovzdaním tovaru zo strany QEX určenému dopravcovi alebo doručením na miesto dodania alebo uskladnením podľa odst. 1.
 3. Zákazník si musí zachovať možnosť postihu voči dopravcovi v prípade chýbajúceho tovaru, jeho poškodenia, straty, meškania, apod. Preto je zákazník povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri dodaní a v prípade poškodenia alebo chýbajúceho tovaru musí túto reklamáciu vyznačiť v preberacom doklade a potvrdiť túto skutočnosť dopravcovi doporučeným listom v lehote 3 dní odo dňa dodania. Zákazník bude o tomto okamžite informovať QEX zaslaním kópie vyššieuvedeného doporučeného listu.
 4. Ak zákazník tovar neprezrie, alebo nezariadi, aby sa tovar prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Kvalita tovaru a obal tovaru

Ak  nie je dojednané  inak, predáva sa tovar v obvyklej obchodnej kvalite. Ak sa má dodať tovar podľa vzorky alebo predlohy, je QEX povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktorú ponúkol zákazníkovi. Ak sa pri výrobe tovaru použili veci, ktoré k výrobe dodal zákazník, nezodpovedá QEX za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím týchto vecí. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, je QEX povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku, alebo spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Zákazník je povinný použitý obal a fixné materiály vrátiť iba v prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodli.

Záručná  doba

 1. Na tovar sa vzťahuje záruka uvedená v záručnom vyhlásení QEX, alebo v záručnom liste. Ak nie je uvedené inak, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru zákazníkovi, a to na vady materiálu alebo výrobné vady. Ak si zákazník neprevezme tovar v dohodnutom termíne, začína plynúť záručná doba odo dňa, kedy QEX oznámil zákazníkovi, že tovar je pripravený na prevzatie. Účinky prevzatia záväzku zo záruky má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Záručná doba na veci, na ktoré poskytuje ich iný výrobca (nie QEX) inú dobu záruky, sa poskytuje záruka v trvaní podľa poskytnutia uvedeného iného výrobcu. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej zákazník nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá QEX. Ak z dohody alebo záručného vyhlásenia QEX nevyplýva inak, začína záručná doby plynúť odo dňa dodania tovaru.
 2. Prípadné reklamácie sa spravujú Reklamačným poriadkom QEX v platnom znení, ktorého text je zverejnený na webovej stránke www.qex.sk
 3. Zodpovednosť QEX za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími vplyvmi alebo tretími osobami a nespôsobil ich QEX alebo osoby, s ktorých pomocou QEX plnil svoj záväzok.
 4. Zodpovednosť QEX za vady sa nevzťahuje na poškodenie, ku ktorému došlo v dôsledku neobvyklého používania tovaru.
  Množstvo tovaru, jeho akosť, vyhotovenie, doklady k tovaru  a obal  sú upravené aj príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (§§ 417 a nasl.).
 5. Ak je dodanie tovaru s vadami porušením podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže zákazník:
  požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak vady sú opraviteľné, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,  alebo
  odstúpiť od zmluvy.
 6. Ak je dodanie tovaru s vadami porušením nepodstatným spôsobom (§ 346, ods. 1 Obchodného zákonníka), môže zákazník požadovať:
  dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
  zľavu z kúpnej ceny.
 7. Voľba medzi nárokmi uvedenými v odst. 6 zákazníkovi patrí, len ak ju oznámi QEX najneskôr do 14 dní od zistenia vady a to písomne. Uplatnený nárok nemôže zákazník dodatočne meniť bez súhlasu QEX.
  Záručná doba na práce, ktoré si svojou povahou vyžadujú opakovanie, alebo aktualizáciu je tri mesiace.

Vyššia moc

Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti, brániace plneniu povinností, vyplývajúcich zo zmluvy a vzniknutých až po uzavretí zmluvy, ktoré nemohli byť zmluvnými stranami odvrátené. Pokiaľ vzniknú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci a znemožnia plnenie zmluvných povinností QEX, má QEX právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od zmluvy – v oboch prípadoch bez povinnosti náhrady škody.

Osobitné  ustanovenia

 1. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť – okrem zákonom a v týchto obchodných podmienkach stanovených dôvodov – od kúpnej zmluvy, alebo od svojej objednávky, potvrdenej QEX, alebo túto vypovedať alebo ukončiť akýmkoľvek spôsobom jej platnosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu QEX. V prípade udelenia súhlasu s ukončením zmluvy je zákazník povinný uhradiť QEX zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej výšky hodnoty odmietnutého tovaru bez DPH.
 2. QEX je oprávnený požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tovaru bez DPH, pokiaľ zákazník poruší svoju povinnosť podľa čl. IV. od 1. týchto podmienok.
 3. QEX je ďalej oprávnený požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny tovaru bez DPH, pokiaľ zákazník poruší svoju povinnosť podľa čl. IV. od 2. týchto podmienok.
 4. Zákazník výslovne súhlasí s možnosťou QEX uplatňovať voči nemu zmluvnú pokutu podľa tých podmienok.
 5. QEX je oprávnený pre svoju internú potrebu evidovať a spracovávať dáta o zákazníkoch pochádzajúce od zákazníkov alebo tretích osôb, ktoré boli získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi.

Príslušné  právo, súdna právomoc, riešenie sporov

 1. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, objednávka a tieto obchodné podmienky sa spravujú právom Slovenskej republiky. Prípadné medzi stranami vzniknuté spory budú riešené cestou zmieru. Ak touto zmierčou cestou k vyriešeniu sporu nedôjde, strany zveria vyriešenie sporu Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory podľa jeho predpisov.
 2. V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho zaslaním emailu na e-mailovú adresu predávajúceho: qex@qex.sk alebo telefonicky na čísle: +421 32 6502 111.
 3. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na qex@qex.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona 391/2015 Z. z.. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
 4. Kupujúci je taktiež oprávnený využiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.

Záverečné  ustanovenia

 1. S týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil QEX zákazníka pri prvom spoločnom obchodnom prípade.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, ako aj aktuálne cenníky sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti QEX, a.s., Brnianska 2525, 911 05  Trenčín, ako aj na internetovej stránke www.qex.sk.
 3. Zmluvné strany považujú za písomnú komunikáciu aj takú písomnú komunikáciu, ktorá je vykonávaná elektronicky (e-mail apod.), a to vrátane objednávky zákazníka a jej následného potvrdenia QEX.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 1.5.2011 a rušia a nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Pokiaľ však došlo k uzavretiu zmluvy alebo k potvrdeniu objednávky počas platnosti predchádzajúceho znenia podmienok, taký obchod sa spravuje podmienkami v znení, ktoré platilo v dobe uzavretia zmluva alebo potvrdenia objednávky.

SPP

Pre klientov SPP sme zjednodušili čakanie na pobočke – vďaka nášmu vyvolávaciemu systému a možnosti online rezervácie šetríme ich čas. Tiež sme dodali Digital Signage v rôznych prevedeniach od tabletových až po lankové riešenia.

Read more

VšZP

V rámci modernizácie VšZP sme pre novú pobočku v Nivy Centrum dodali vyvolávací systém a Digital Signage

Read more