Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zásady spracúvania osobných údajov pri využívaní služieb webovej stránky

 
 

1. Úvod

Tento dokument opisuje spôsob, akým spoločnosť QEX, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ„) spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky v nadväznosti na ustanovenia Nariadenia (EÚ) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR), ďalej len „GDPR“ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Za účelom vyhnutia sa zbytočnej duplikácii, kedykoľvek sa bude v týchto zásadách uvádzať odkaz na ustanovenie GDPR, bude sa tým mať zároveň na mysli korešpondujúce ustanovenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

 

2. Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom tejto stránky, ako aj prevádzkovateľom pre účely spracovávania osobných údajov, je spoločnosť:

QEX, a.s.
Brnianska 2525
911 05  Trečnín
IČO: 00 587 257

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 8/R.

 

3.  Aké osobné údaje spracovávame, na aký účel a na akom právnom základe

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR, Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení.

 

3.1. Osobné údaje získané v sekcii „Spojme sa“

V prípade vyplnenia príslušných údajov v tejto sekcii webstránky o Vás budeme spracúvať údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, prípadne názov a právna forma Vášho podnikania. Podobne môžeme v tejto súvislosti spracúvať osobné údaje, ktoré nám prípadne poskytnete pri opise potenciálnej spolupráce alebo v dokumentoch, ktoré v tejto súvislosti na stránku nahráte cez príslušnú funkcionalitu. Účelom spracúvania týchto údajov je:

 • organizácia stretnutia a rokovanie o možnej spolupráci (právny základ – súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, prípadne predzmluvné vzťahy čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

Ak naša komunikácia vyústi do uzavretia konkrétnej zmluvy, budú osobné údaje spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), alebo budú otázky spracúvania osobných údajov bližšie upravené v samotnej zmluve.

 

3.2. Osobné údaje získané pri využití našich kontaktných údajov

V prípade ak nás sami kontaktujete na kontaktných adresách, uvedených na web stránke za účelom diskusie o možnej spolupráci, spracovávame zväčša Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu, názov a právna forma Vášho podnikania, ako aj údaje o potenciálnej spolupráci (tieto nemusia byť osobnými údajmi).

Účelom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je:

 • organizácia prípadného stretnutia a rokovanie o možnej spolupráci (právny základ – súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, prípadne predzmluvné vzťahy čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

Ak naša komunikácia vyústi do uzavretia konkrétnej zmluvy, budú osobné údaje spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), alebo budú otázky spracúvania osobných údajov bližšie upravené v samotnej zmluve.

 

4. Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje, získané vyššie uvedeným spôsobom, budeme v každom prípade spracovávať (uchovávať) najneskôr dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na vybavenie Vášho dopytu/žiadosti, resp. na splnenie konkrétneho účelu spracúvania, ibaže existuje iný právny základ ďalšieho spracúvania (napr. uplatňovanie právnych nárokov, zákonné povinnosti z titulu archivácie, a pod.).

V prípade, že právnym základom spracúvania bude v konkrétnom prípade Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), spracúvanie bude v každom prípade ukončené najneskôr doručením informácie o odvolaní súhlasu na emailovú adresu qex@qex.sk alebo na adresu prevádzkovateľa QEX, a.s., Brnianska 2525, 91105 Trenčín.

V prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu došlo k spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe tzv. oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. najmä prípadné zaradenie do databázy klientov a potenciálnych klientov) spracúvanie by trvalo dovtedy, kým by trvali oprávnené záujmy na našej strane bez toho, že by nad nimi prevažovali Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody; proti spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa však môžete kedykoľvek vzniesť námietku na adrese qex@qex.sk alebo na adrese prevádzkovateľa QEX, a.s., Brnianska 2525, 91105 Trenčín.

 

5. Ako s Vašimi údajmi nakladáme

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, ibaže tento dokument výslovne uvádza inak. S Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu len naši zamestnanci, prípadne osoby, ktoré s mami spolupracujú na inom zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov (napríklad externý poskytovatelia služieb). Na prevádzku našej internetovej stránky používame náš interný server. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky právnych predpisov a kybernetickej bezpečnosti.  V niektorých prípadoch používame i Cloudové služby, pričom poskytovateľ tejto Cloudovej služby má príslušné servery výlučne na území Európskej únie.

Vaše osobné údaje nevyužívame pre účely automatizovaného individuálneho rozhodovania, či  profilovania.

 

6. Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sú ukladané do Vášho prehliadača alebo do Vášho počítača. Pri najbližšej návšteve stránky sú automaticky odosielané na server. Cookies plnia rôzne úlohy. 

Naša stránka využíva v základnom nastavení len tzv. nevyhnutné, alebo potrebné cookies, bez ktorých by web stránka nefungovala. Ide teda o cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby fungovala určitá funkcionalita stránky, alebo aby sme boli schopní poskytnúť Vám službu, o ktorú žiadate. Bez týchto cookies by stránka nemohla fungovať. Tieto cookies sa používajú na právnom základe tzv. oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Ostatné druhy cookies používame len na základe Vášho aktívneho súhlasu, ktorý môžete vyjadriť na osobitnom cookie ovládacom paneli, ktorý sa Vám pri návšteve stránky zobrazí. Ide najmä o tzv. preferenčné, štatistické (analytické) a martketingové cookies.

Podrobnejšie informácie o cookies a iných sledovacích technológiách na našich stránkach najdete priamo v cookie ovládacom paneli na našej stránke: https://qex.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/      

 

7. Sociálne siete

Spoločnosť má fanpage na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn a Instagram. Spolupráca s týmito platformami môže tiež znamenať, že naša web stránka používa sledovacie značky Facebook Pixel a LinkedIn Insight Tag, za účelom optimalizácie našich reklamných kampaní. Ide o malý kus kódu, ktorý je vložený do webovej stránky a slúži na sledovanie určitých akcií užívateľov, ako sú návštevy stránok, konverzie alebo interakcie s reklamami. Podobne to môže znamenať, že ak nás kontaktujete prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach, spracúvame Vaše kontaktné údaje spôsobom, ktorý je upravený v týchto zásadách pre účely pre účely organizácie spoločného stretnutia alebo pre účely tzv. predzmluvných vzťahov (body 3.1 a 3.2 týchto zásad).

S prevádzkovateľmi uvedených platforiem pre účely spracúvania osobných údajov sme v postavení tzv. spoločných prevádzkovateľov. Spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi príslušných sociálnych sietí je bližšie upravené v ich vlastnej politike ochrany osobných údajov, ktorú nájdete na príslušnej sociálnej sieti.

 

8. Funkcionality Google

Naša webová stránka využíva služby Google Ads pri využívaní PPC kampaní, na zobrazovanie cielených reklám našim návštevníkom. Google Ads nám umožňuje zobrazovať relevantné reklamy na základe predchádzajúcich interakcií návštevníkov s našou stránkou.

Google Ads používa cookies a podobné technológie na zber údajov o interakciách používateľov s našou webovou stránkou a inými webovými stránkami. Tieto informácie sa používajú na zobrazovanie personalizovaných reklám. Údaje, ktoré môžu byť zbierané, zahŕňajú IP adresy, typy prehliadačov, dátumy a časy návštev stránok a zobrazených reklám.

Pri prvej návšteve našej stránky, používateľom ponúkame možnosť súhlasiť (opt-in) s používaním iných ako nevyhnutných cookies, vrátane tých, ktoré sú používané pre Google Ads. Viac nájdete v časti týchto zásad, venovanej politike cookies: https://qex.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/      

Používatelia majú právo upraviť svoje nastavenia reklám na Google prostredníctvom stránky https://adssettings.google.com. Tu môžete spravovať svoje preferencie a rozhodnúť, či chcete alebo nechcete vidieť personalizované reklamy.

Pre viac informácií o tom, ako Google spracúva údaje v súvislosti s Google Ads, prosím, navštívte https://policies.google.com/privacy.

Podobne ako pri Google Ads, len na základe Vášho prípadného súhlasu pri prvej návšteve našej stránky (opt-in) môžeme používať analytické cookies Google Analytics, ktoré zbierajú informácie ako Vaša IP addresa, typ zariadenia a operačného systému a Vami navštívené stránky. Ak nechete, aby sa vo Vašom prehliadači používal Google Analytics môžete inštalovať ‘Google Analytics Opt-Out Browser Add-On’ Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page.

Používanie Google nástrojov môže znamenať, že osobné údaje sú prenášané do USA, ktoré sú považované za tzv. tretiu krajinu.

 

9. Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Využívame i firewall a šifrovanie prenosu osobných údajov.

 

10. Vaše práva

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať v určitých prípadoch prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“). Ďalej nájdete ďalšie niektoré praktické informácie o obsahu Vašich práv.

 

10.1. Prístup k osobným údajom

Za účelom riešenia prístupu k Vašim osobným údajom nás môžete kontaktovať na emailovej adrese qex@qex.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa QEX, a.s., Brnenská 2525, 911 05 Trenčín.

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.

Máte v tejto súvislosti právo na prístup k týmto informáciám, týkajúcich sa vašich osobných údajov, za účelom zistenia:

 • aké sú účely spracovania vašich osobných údajov;
 • aké kategórie Vašich osobných údajov sú predmetom spracúvania;
 • kto sú príjemcami vašich osobných údajov;
 • aká je doba, po ktorú budú vaše osobné údaje spracúvané, resp. aké sú kritéria jej určenia;
 • informácií o existencii práva požadovať opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu;
 • informácií o existencii práva podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov;
 • informácií o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás;
 • informácií o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 
 

10.2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na prípadné doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu a doplnenie osobných údajov môžete realizovať tak, že nás za týmto účelom kontaktujete na adrese qex@qex.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa QEX, a.s., Brnenská 2525, 911 05 Trenčín.

 

10.3. Právo na výmaz

Môžete žiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Právo na vymazanie údajov sa však nevzťahuje na údaje, ktoré musíme uchovávať v zmysle právnych predpisov, alebo na údaje ktoré potrebujeme za účelom uplatňovania právnych nárokov alebo obrany proti nim.

Právo na výmaz – pri rešpektovaní vyššie uvedených výnimiek – máte v týchto prípadoch:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané;
 • Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
 • Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov prevádzkovateľa;
 • Osobné údaje sú spracované nezákonne;
 • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis;
 • Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov.

 

 

10.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania.

V prípade, ak:

 • namietate správnosť vašich osobných údajov, máte právo na obmedzenie spracúvania, a to to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a namiesto ich vymazania žiadate o obmedzenie spracúvania;
 • my už viac nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov;
 • namietate spracúvanie osobných údajov na účely ochrany nášho oprávneného záujmu, alebo oprávneného záujmu tretej osoby, vrátane profilovania, máte právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 • V prípade, že dôjde k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania, s výnimkou uchovávania môžeme Vaše osobné údaje spracúvať: i) len s Vašim súhlasom, alebo ii) na účel uplatnenia právneho nároku, iii) na ochranu osôb; alebo iv) z dôvodov verejného záujmu.

 

 

10.5. Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Môžete kedykoľvek namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť tak, že nás budete kontaktovať na emailovej adrese qex@qex.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa QEX, a.s., Brnenská 2525, 911 05 Trenčín.

 

10.6. Právo podať sťažnosť

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať príslušný návrh na Úrad pre ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Budeme však radi, ak prípadné pochybenia na našej strane, budete najprv riešiť s nami; urobíme všetko pre to, aby sme situáciu vyriešili k Vašej spokojnosti.

 

 

11. Ďalšie užitočné informácie:

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné dňom zverejnenia na webovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich kedykoľvek upravovať, pričom príslušná zmena nadobudne účinnosť zverejnením upraveného znenia.

 

V Bratislave, 1. marca 2024

QEX, a.s

Dr. MAX

Nový koncept lekárne sa okrem našich vyvolávacích kioskov, LCD monitorov a LED pracoviskových displejov pýši aj demo barom, odbornými vyšetreniami a viac než 6 000 produktami na jednom mieste.

Read more

SPP

Pre klientov SPP sme zjednodušili čakanie na pobočke – vďaka nášmu vyvolávaciemu systému a možnosti online rezervácie šetríme ich čas. Tiež sme dodali Digital Signage v rôznych prevedeniach od tabletových až po lankové riešenia.

Read more